Title

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april 2017

Donderdag 20 april jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van Kredietunie Westland. De ALV, onder leiding van de voorzitter Evert van Malkenhorst, was goed bezocht. Ruim 30 personen waren aanwezig bij Westland Partners voor de vergadering. Niet alleen leden van Kredietunie Westland, maar ook coaches, geïnteresseerden en relaties waren deze avond aanwezig.

Wat is een Kredietunie?
Voorzitter Evert van Malkenhorst opende de vergadering met nog even in het kort de kenmerken van een kredietunie en het ontstaan van onze kredietunie. Ook bedankte hij de financieel begunstigers Rabobank Westland, het MKB financieringsfonds, MKB Westland en VNO-NCW West. Zij hebben de opstartfase mogelijk gemaakt.

Jaarrekening 2015/2016
De eerste jaarrekening (over de periode vanaf oprichting in december 2015 tot en met 31 december 2016) van de kredietunie werd door penningmeester Aad Kester gepresenteerd. De kascontrolecommissie bestaande uit de leden Kees Valstar en Ed Visser gaven de vergadering een positief advies. Het bestuur werd decharge verleend en de jaarrekening werd vastgesteld en goedgekeurd.

Terugblik
Secretaris Pieter Hoogerbrugge gaf een korte terugblik over de periode vanaf de officiële oprichting van de coöperatie in december 2015 tot en met april 2016. Via een Powerpoint presentatie werden het aantal kredietaanvragen, afwijzingen en goedkeuringen kenbaar gemaakt.

Coaching
Kredietunie Westland wil met coaching het verschil maken. In het bestuur is Cees van Veldhoven verantwoordelijk voor de coaching. Cees wordt hierin bijgestaan door Inge Vermeulen en Patrick Franken; zij vormen samen de coachingscommissie. Deze commissie geeft een advies aan het bestuur bij de aanstelling van een nieuwe coach. Tevens zoeken zij een coach die past bij de financieringsaanvrager. De huidige coaches vormen een mix van diverse branches en de eerste bijeenkomst van coaches was in februari jl. Middels coaching wil de kredietunie het kredietrisico zo klein mogelijk houden.

Raad van Advies
Tijdens de ALV zijn de leden van de raad van advies bekend gemaakt. De raad van advies gaat het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien en bestaat uit Martien van der Valk, Willem van Mierlo en Irene Borgdorff.

Ondersteuning
Joost Verheijen, projectleider van Kredietunie Westland tijdens de opstartfase, nam officieel afscheid. De opstartfase is afgerond, waardoor de taak van Joost is komen te vervallen. Een aantal operationele taken van Joost zijn inmiddels verdeeld over de bestuursleden met ondersteuning van het secretariaat van Hoogerbrugge & Partners (HNP Accountants). Daarnaast zijn Frans Zwinkels en Pleun Verhagen als financieringsdeskundigen bereid gevonden om zich vrijwillig en onbezoldigd bezig te houden met het kredietbeoordelingsproces.

Richard Verbeek heeft de kredietunie vanaf het eerste begin juridisch bijgestaan, door zijn vertrek bij Westland Partners wordt hij opgevolgd door Paul Bols. Door Westland Partners wordt Paul belangeloos ter beschikking gesteld.

Eerste financieringsaanvraag uitbetalen
Tijdens de ALV is ook gemeld dat per 1 mei 2017 de eerste financieringsaanvraag wordt uitbetaald.
Er liggen nog meer aanvragen, welke de komende periode worden beoordeeld. Naast kredietaanvragen, is Kredietunie Westland ook nog steeds op zoek naar leden die gevestigd zijn in of een binding hebben met de regio Westland. Leden die bijvoorbeeld ondernemer zijn of zijn geweest en bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching.

Rondvraag
Een aantal aanwezigen van de ALV maakte gebruik van de rondvraag. Het betroffen met name vragen over de looptijd (4 tot 6 weken) en het proces van een financieringsaanvraag. Ook het werven van nieuwe leden werd onder de aandacht gebracht en welk ambitieniveau Kredietunie Westland heeft (40 leden of meer). Door Willem van Mierlo werd tot slot geconcludeerd dat het “huis” staat, eerst een goed fundament en dan van start gaan. Als leden van de Raad van Advies zijn zij blij met deze volgorde. Daarnaast is het goed om te leren van de andere kredietunies in Nederland die inmiddels gestrand zijn.

Afsluiting
Voorzitter Evert van Malkenhorst sloot de vergadering af onder dankzegging aan gastheer Westland Partners.

Borrel
Na de vergadering werd er onder het genot van een drankje en een nootje nog nagepraat en genetwerkt.

Meer weten over Kredietunie Westland?
Dat kan! Kredietunie Westland komt graag langs om een presentatie te geven, te informeren en/of al uw vragen te beantwoorden.